KEY INFORMATION DOCUMENT

Doelstelling
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

  • Naam van het product: Converteerbare Obligatie
  • Identificator: BE6324721305
  • Naam van de ontwikkelaar: Quares Student Housing NV
  • Website: www.qshf.be
  • Bel volgend telefoonnummer voor meer informatie: +32 3 294 50 57
  • Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”)
  • Datum van deze KID: 8 oktober 2020.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort: De converteerbare obligaties zijn vastrentende obligaties, die worden uitgegeven in het kader van de aanbieding zoals beschreven in de informatienota d.d. 3 oktober 2020 (de “Converteerbare Obligaties“) door Quares Student Housing NV (de “Emittent”). De Converteerbare Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en zullen pari passu worden gerankt met alle bestaande en toekomstige niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, met uitzondering van de verbintenissen die bevoorrecht kunnen zijn krachtens dwingende wetsbepalingen die algemeen van toepassing zijn.

De Converteerbare Obligaties worden uitgegeven in euro en hebben een nominale waarde van EUR 10.000. Er zullen maximaal 500 Converteerbare Obligaties worden uitgegeven. Er moet voor minstens 3 Converteerbare Obligaties worden ingeschreven. De Converteerbare Obligaties hebben geen ISIN-nummer en worden niet toegelaten tot clearing in enig clearingsysteem.

Elke Converteerbare Obligatie geeft het recht aan de obligatiehouder ervan om, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden, de conversie van zijn Converteerbare Obligatie te vragen gedurende de conversieperiode en in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de Emittent dat per geconverteerde Converteerbare Obligatie gelijk is aan het toepasselijk conversieratio (het “Conversierecht“). Het Conversierecht van de obligatiehouders vervalt van zodra een exit notificatie wordt gegeven aan de obligatiehouders; een exit notificatie doet zich voor ingeval de Emittent wordt ingelicht van de uitoefening door één of meerdere aandeelhouders van de volgplicht voorzien in de statuten van de Emittent (naar aanleiding waarvan alle aandeelhouders verplicht worden om hun aandelen in de Emittent aan een kandidaat-koper te verkopen, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de statuten) (de “Exit”), en daarvan melding wordt gegeven door de Emittent aan de obligatiehouders (de “Exit Notificatie”). Ten gevolge van de Exit Notificatie vervalt het Conversierecht en kunnen bijgevolg de obligatiehouders hun Converteerbare Obligaties niet meer converteren tenzij ze hun Conversierecht reeds voorafgaand aan de Exit Notificatie hebben uitgeoefend. Indien de conversie van enige van de Converteerbare Obligaties niet werd gevraagd door de obligatiehouder gedurende de conversieperiode, zullen de Converteerbare Obligaties worden terugbetaald aan de obligatiehouders aan 100% van hun nominale waarde op de eindvervaldag.

Iedere Converteerbare Obligatie zal een vaste jaarlijkse bruto interest van 2,0 % opbrengen vanaf de uitgiftedatum tot de eindvervaldag.

Doelstellingen: De Emittent beoogt kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor studenten aan te bieden en beoogt haar vastgoedportefeuille voornamelijk verder op te bouwen met panden gelegen in de volgende studentensteden van België: Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven desgevallend aangevuld met andere studentensteden. Eventuele investeringen op beperkte schaal in universiteitssteden in buurlanden worden hierbij niet uitgesloten. De uitbreiding van de vastgoedportefeuille van de Emittent zal haar toelaten om haar operationele activiteiten bestaande uit de uitbating en de terbeschikkingstelling van haar vastgoedportefeuille aan voornamelijk studenten uit te bouwen. Hierbij staat de Emittent ook in voor onder meer het onderhoud, het algemeen, financieel, technisch, commercieel en administratief beheer van haar vastgoedportefeuille, en het beheer van de huurovereenkomsten met de huurders.

Beoogde retailbelegger: Het product is een vastrentende converteerbare obligatie met een vast rendement, dat vooral afhankelijk is van de markt van studentenhuisvesting, dat een nichesegment betreft binnen het vastgoed en binnen het residentieel vastgoed in het bijzonder. Het product is geschikt voor wie geïnteresseerd is in het behalen van kapitaalinkomsten op middellange termijn door te beleggen in vastgoed gerelateerde inkomstenproducten. Beleggers moeten ervaren zijn en een goed inzicht hebben in de hierboven beschreven doelstellingen en risico’s die inherent zijn aan beleggingen in converteerbare obligaties en de vastgoedsector in het algemeen, en de studentenhuisvesting in het bijzonder in België.
De aanbevolen minimale bewaarperiode is 3 jaar.

Termijn: De looptijd van de Converteerbare Obligaties is drie (3) jaar vanaf de uitgiftedatum en heeft als eindvervaldag [•] 2023.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risicoaanwijzer

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.

De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

De Emittent heeft dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat de Emittent u niet kan betalen wegens een slechte markt groot is.

Deze indicatoren beoordelen de potentiële verliezen van toekomstige prestaties op een hoog niveau, en een slechte markt zal zeer waarschijnlijk een impact hebben op de capaciteit van de Emittent om u te betalen.

Het risico van het product kan echter aanzienlijk hoger zijn wanneer het product niet gedurende de aanbevolen bewaarperiode wordt aangehouden en slechte marktomstandigheden waarschijnlijk invloed hebben op de capaciteit van de Emittent om u te betalen.

De risico’s van het product hebben betrekking op algemene economische en marktomstandigheden, zoals kredietrisico, renterisico, risico van uitgestelde rentebetaling en risico’s die inherent zijn aan inflatierisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, economische en sanitaire risico’s en veranderingen in nationale en internationale politieke omstandigheden. Deze factoren zullen het niveau en de volatiliteit van de prijzen van het product (in geval van overdraagbaarheid) en de liquiditeit beïnvloeden.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u een deel of het geheel van uw belegging zou kunnen verliezen. Als de Emittent niet in staat is om u te betalen wat u verschuldigd is, zou u een deel of het geheel van uw belegging kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s

Deze tabel toont het geld dat u de komende 3 jaar terug zou kunnen krijgen, onder verschillende scenario’s, in de veronderstelling dat u 10.000 EUR belegt.

 

Belegging: 10.000 EUR

Scenario’s

 

1 jaar

3 jaar

(Aanbevolen periode van  bezit)

Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.738,29 10.606,03
  Gemiddeld rendement per jaar -2,62% 1,98%
Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.781,72 10.606,03
Gemiddeld rendement per jaar -2,18% 1,98%
Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.104,95 10.606,03
Gemiddeld rendement per jaar 1,05% 1,98%
Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.519,39 13.710,38
Gemiddeld rendement per jaar 15,19% 11,10%

 

De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere producten.  De weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin de Emittent u niet kan betalen.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

 

Wat gebeurt er als de Emittent u niet kan uitbetalen?

Aangezien u belegt in niet-gewaarborgde Converteerbare Obligaties, die zijn uitgegeven door de Emittent, dat een naamloze vennootschap is (met kapitaal van 31.293.981,31 EUR), wordt u blootgesteld aan het risico van insolventie van de Emittent. Dit betekent dat de obligatiehouders slechts na uitbetaling van de gewaarborgde schuldeisers recht kunnen hebben op terugbetaling uit deze opbrengsten. In geval van insolventie van de Emittent, en wanneer de activa van de Emittent onvoldoende zou zijn om alle verschuldigde bedragen onder de Converteerbare Obligaties te betalen, verliest u een deel of het geheel van uw belegging. Daarom kan elke belegger geconfronteerd worden met een financieel verlies (gelijk aan sommige of alle beleggingen van de belegger) als gevolg van het in gebreke blijven van de Emittent. Een dergelijk potentieel verlies wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of waarborgstelsel.

 

Wat zijn de kosten?

Prestatie van de kosten

De Reduction in Yield (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende bewaarperiodes. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000,00 EUR belegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u verkoopt of adviseert over dit product kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien wat de impact is van alle kosten op uw belegging op termijn. Deze tabel toont de impact op het rendement per jaar op basis van het gematigde scenario.

 

Scenario Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 3 jaar
Totale kosten 100 100
Effect op het rendement (RIY) per jaar 1,00% 0,33%

 

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel geeft het volgende weer: (i) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen bewaarperiode bezit, en (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.

 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige kosten Instapkosten 0,33% Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
Uitstapkosten 0,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten Transactiekosten van de portefeuille 0,00% De effect van de kosten als de Emittent onderliggende beleggingen voor het product aankoopt of verkoopt..
Andere lopende kosten 0,00% Het effect van de kosten die de Emittent elk jaar afneemt voor het beheer van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten.
Incidentiële kosten Prestatievergoedingen 0,00% Het effect van de prestatievergoeding.
“Carried interests” 0,00% Het effect van carried interests.

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er vervroegd geld uit halen?

De eindvervaldag van de converteerbare obligaties is vastgelegd op de derde verjaardag vanaf de uitgiftedatum. U moet met andere woorden bereid zijn om het product voor minimum deze periode aan te houden. Tussentijds is het mogelijk om de obligatie te converteren naar aandelen van de Emittent. De conversiekost bedraagt EUR 100 per obligatie. De aandelen van deze vennootschap zijn niet genoteerd. De converteerbare obligaties zijn vrij overdraagbaar, doch zij zullen niet noteren op een secundaire markt.

Aanbevolen bewaarperiode: 3 jaar

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Eventuele klachten over het product dienen per e-mail info@qshf.be of per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst aan Quares Student Housing NV te worden gericht op het volgende adres: Museumstraat 50, 2000 Antwerpen, België. Eventuele wijzigingen in de (e-mail)adressen worden gepubliceerd op de volgende website: www.qshf.be

Andere nuttige informatie

Gelieve contact op te nemen met Quares Student Housing NV, Emittent van de Converteerbare Obligaties, Museumstraat 50, 2000 Antwerpen, België, telefoonnummer: +32 (0) +32 3 294 50 57 of per e-mail: info@qshf.be voor meer informatie en alle documentatie met betrekking tot dit product.